پزشکی بسته های پزشکی گوش و حلق و بینی تیروئیدکتومی (برداشتن غده تیروئید)

تیروئیدکتومی (برداشتن غده تیروئید)

  • مدت زمان بستری: کمتر از 24 ساعت
  • طول دوره پیگیری در منطقه (حضوری): بمدت 7 روز
  • طول دوره پیگیری پس از بازگشت: بمدت 30 روز